خب راست میگم دیگه

موردداشتیم یاروجوری کتک خورده که لوزالمعدش اومده ازتحالش زده توحلقش بعدگریه که نمی کنه هیچ, شوخی شهرستانی هم می کنه

حالاماباشیم خمیازه می کشیم صورتمان پرازاشک میشه

اخه این انصافه وجدانن

/ 0 نظر / 14 بازدید