قبول کردن اشتباه!!!

گاهی اوقات یه چشم ساده وقبول کردن اشتباه تاچه حدواندازه ای می تواندموثرباشد؟

تاحالابهش فکرکردین؟

فکرکردین چقدرباعث ارامش میشه؟

شمابااین کارغرورخودرامیشکنیداماسرنوشت خودراعوض می کنید.

دریک جروبحث یه طرف راست میگه ویه طرف دیگه فکرمیکنه داره راست میگه.درسته؟

شماازهرکدوم که باشیدمیتونیدبحث وکشش بدین وطولانی کنید,بعدصداهاروبلندمیکنید,بعدشروع به کتک کاری میکنید,بعدقهرمیکنیدوبعضی هاهم فراری میشن.درسته؟

خب اگه همون اول سکوت کنیم,دیگه این اتفاق هانمی افته!

من مشاورخانواده نیستم وحوصله این کاراروهم ندارم ولی اینویه موجوددوپاودوگوشم میدونه که اعصاب ادم ازحس برتری وغرورمهم تره

به جای اینکه اعصابت روبرای ادم های دیگه بزاری,یه ذره ازاونوبرای خودت خرج کن

جنگ ودعوامثل یه اتاق پره که اگه درشوبازکنی دیگه نمیتونی جلوشوبگیری!!!

برای مثال بایه نفرساعت9صبح دعواکن تاشب 24ساعته درحال دعواوجروبحثی!!!

حرف آخر:

1-احترام بزرگ وکوچیک نداره

2-قبول کردن اشتباه کارآسونی هست امانیازبه تمرین داره

3-لذت برتری موقتی هست

4-...

/ 1 نظر / 30 بازدید
(-_-) افکت (-_-)

در زنـدگي براي بعضـيا از يـک روز ، از يـکجا ، از يـک نفـر بـه بعـد ديـگر هيـچ چـيز مثـل قبـل نيـست ! نـه روزهـا ، نـه رنگ هـا و نـه خيابان هـا . . . همه چيز ميشوند دلتنگي ! منم منتظرم بهم سر بزن???????? راستي???????? لطفا کامنت رو هم فراموش نکــــــن http://efect.ir