بازهم مرام ومعرفت خدا

صدا زد ای خدای جهانیان

 جواب شنبد:بله


 صدازد ای خدای نیکوکاران

 جواب شنید:بله


 صدازد ای خدای اطاعت کنندگان

 جواب شنید:بله


 این بار صدازد ای خدای گنهکاران

 جواب شنید:بله بله بله

 

 با تعجب گفت:خدایا تورا خدای جهانیان

 خدای نیکوکاران

 وخدای اطاعت کنندگان خواندم

 یکبار فرمودی بله

 ولی تورا خدای گنهکاران خواندم

 سه بار گفتی بله


 حکمتش چیست؟
 جواب آمد:

مطیعان به اطاعت خود
 نیکوکاران به نیکوکاری خود
 وعارفان به معرفت خود اعتماد دارند
 گنهکاران که جز به فضل من پناهی ندارند
 اگر از درگاه من نا امید گردند
 به درگاه چه کسی پناهنده شوند

 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید