# دعوا

قبول کردن اشتباه!!!

گاهی اوقات یه چشم ساده وقبول کردن اشتباه تاچه حدواندازه ای می تواندموثرباشد؟ تاحالابهش فکرکردین؟ فکرکردین چقدرباعث ارامش میشه؟ شمابااین کارغرورخودرامیشکنیداماسرنوشت خودراعوض می ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید